TỔNG HỢP 50 PHÍM TẮT HAY DÙNG TRONG PHOTOSHOP

CHIA SẺ BỘ PHÍM TẮT HAY DÙNG TRONG PHOTOSHOP

TỔNG HỢP 50 PHÍM TẮT HAY DÙNG NHẤT TRONG PHẦN MỀM CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH PHOTOSHOP. GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ DÀNG TIẾP CẬN PHOTOSHOP HƠN TRONG CÔNG VIỆC VÀ HỌC TẬP.

AssetPHIM TAT PHOTOSHOP

PHÍM TẮT VỀ FILE

 1. Ctrl  + N: Tạo file mới
 2. Ctrl + O: Mở file
 3. Ctrl + W: Đóng file
 4. Ctrl + S: Lưu file
 5. Ctrl + P: In file
 6. Ctrl + Shift + S: Lưu file

PHÍM TẮT VỀ LAYER

 1. Ctrl + Shift + N: Tạo layer mới
 2. Ctrl + J: Nhân đôi layer
 3. Ctrl + G: Tạo Group cho layer
 4. Ctrl + Shift + G : Loại bỏ lớp nhóm
 5. Ctrl + ,: Ẩn layer
 6. Ctrl + /: Khóa layer
 7. Ctrl + Z: Quay trở lại 1 thao tác trước
 8. Ctrl + Alt + Z: Quay trở lại nhiều thao tác trước
 9. Ctrl + Shift + [: Chuyển layer xuống dưới cùng
 10. Ctrl + Shift + ]: Chuyển layer lên trên cùng
 11. Ctrl + [: Chuyển layer xuống dưới
 12. Ctrl + ]: Chuyển layer lên trên
 13. Ctrl + E: Gộp tất cả layer được chọn
 14. Ctrl + Shift + E: Gộp tất cả layer đang hiển thị
 15. Ctrl + Shift + Alt + E: Gộp layer và tạo thành layer trên cùng
 16. Ctrl + Thumbnails: Tải vùng chọn của layer
 17. Ctrl + Alt + G: Tạo/ Bỏ layer mask
 18. Ctrl + A: Chọn tất cả layer
 19. Ctrl + D: Bỏ vùng chọn
 20. Ctrl + Shift + D: chọn lại vùng chọn
 21. Ctrl + Shift + I: Nghịch đảo vùng chọn
 22. Ctrl + Shift + H: Ẩn/ Hiện đường Path
 23. Ctrl + R: Ẩn/ Hiện thước dóng
 24. Ctrl + ;: Ẩn hiện đường dóng vùng chọn
 25. Ctrl + “: Ẩn/ Hiện đường lưới vùng chọn
 26. Ctrl + Alt + ;: Khóa đường dóng
 27. Ctrl + C: Sao chép đối tượng
 28. Ctrl + V: Dán đối tượng
 29. Ctrl + T: Thu phóng đối tượng
 30. Ctrl + K: Thiết lập
 31. Ctrl + L: Bảng level
 32. Ctrl + M : Đường cong bảng:
 33. Ctrl + U: Bảng Hue/ Saturation
 34. Ctrl + B: Bảng color blance
 35. Ctrl + I: Nghịch đảo màu
 36. Ctrl + Alt + I: Kích thước ảnh
 37. F5: Bảng tùy chỉnh Brush
 38. F7: Bảng layer

Asset
5/5 - (5 bình chọn)

 • Add Your Comment